Kushtet e shërbimit për Workplace


JU GARANTONI DHE DEKLARONI SE PO PRANONI KËTO KUSHTE TË WORKPLACE NË LINJË (“MARRËVESHJA”) NË EMËR TË NJË KOMPANIE OSE TË NJË ENTITETI TJETËR LIGJOR DHE SE KENI AUTORITETIN E PLOTË PËR TA DETYRUAR ATË ENTITET TË ZBATOJË KËTË MARRËVESHJE. REFERENCAT NË VIJIM PËR “JU”, “JUAJ” OSE “KLIENTIN” NËNKUPTOJNË ATË ENTITET.
Nëse e keni qendrën e biznesit në SHBA ose Kanada, kjo Marrëveshje është një marrëveshje midis jush dhe Meta Platforms, Inc. Përndryshe, kjo Marrëveshje është një marrëveshje midis jush dhe Meta Platforms Ireland Ltd. Referencat për “Meta”, “neve”, “ne” ose “jonë” nënkuptojnë ose Meta Platforms, Inc. ose Meta Platforms Ireland Ltd., sipas rastit.
Kushtet në vijim do të zbatohen për përdorimin e Workplace nga ju. Ju pranoni se funksionaliteti dhe veçoritë e Workplace mund të jenë të larmishme dhe mund të ndryshojnë me kalimin e kohës.
Disa terma me shkronjë të madhe janë përkufizuar në seksionin 12 (Përkufizimet) dhe të tjerët përkufizohen sipas kontekstit në këtë Marrëveshje.
 1. Përdorimi i Workplace
  1. Të drejtat tuaja të përdorimit. Gjatë Afatit, ju keni të drejtën joekskluzive, të patransferueshme, të panënlicencueshme, të keni akses në Workplace dhe ta përdorni atë në përputhje me këtë Marrëveshje. Përdorimi i Workplace lejohet vetëm për Përdoruesit (duke përfshirë, ku zbatohet, përdoruesit e Filialeve tuaja) për të cilët aktivizoni llogaritë dhe ju jeni përgjegjës për të gjithë Përdoruesit dhe respektimin e kësaj Marrëveshjeje prej tyre dhe për aksesin e tyre në Workplace dhe përdorimin e tij. Për qartësi, Workplace ofrohet si shërbim për ju, jo për Përdoruesit individualë.
  2. Llogaritë. Informacionet tuaja të regjistrimit dhe të llogarisë së administratorit duhet të jenë të sakta, të plota dhe të mbahen të përditësuara. Llogaritë e përdoruesve janë për Përdoruesit individualë dhe nuk mund të ndahen apo të transferohen. Ju duhet t’i mbani konfidenciale të gjitha kredencialet e hyrjes dhe bini dakord që të dërgoni menjëherë njoftim te Meta nëse zbuloni ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarive tuaja ose të kredencialeve të hyrjes.
  3. Kufizimet. Ju (dhe asnjë person tjetër pa lejen tuaj): (a) nuk do ta përdorni Workplace në emër të asnjë pale të tretë apo nuk do ta jepni me qira, nuk do ta merrni me qira, nuk do t’i jepni akses në Workplace ose nuk do t’ia nënlicensoni atë asnjë pale të tretë, përveç Përdoruesve, siç lejohet këtu; (b) nuk do të kundërinxhinieroni, dekompiloni, çmontoni ose nuk do të kërkoni ndryshe të merrni kodin burimor për Workplace, përveçse deri në masën e lejuar shprehimisht nga ligji në fuqi (dhe atëherë vetëm pas njoftimit paraprak të Meta); (c) nuk do të kopjoni, modifikoni ose krijoni punë derivate të Workplace; (d) nuk do të hiqni, modifikoni ose fshihni asnjë njoftim për pronësinë ose njoftime të tjera që përfshihen në Workplace; ose (e) nuk do të shpërndani publikisht informacionet teknike lidhur me funksionimin e Workplace.
  4. Konfigurimi. Gjatë konfigurimit të ekzemplarit tuaj të Workplace, ju do të caktoni një ose më shumë Përdorues si administratorë të sistemit të komunitetit tuaj të Workplace, të cilët janë përgjegjës për menaxhimin e ekzemplarit tuaj të Workplace. Ju duhet të siguroheni që të keni gjithmonë të paktën një administrator aktiv të sistemit për ekzemplarin tuaj të Workplace.
  5. API i Workplace. Gjatë Afatit, Meta mund t’ju vërë në dispozicion një ose më shumë API të Workplace, në mënyrë që të zhvilloni dhe të përdorni shërbimet dhe aplikacionet që plotësojnë përdorimin e Workplace nga ju. Çdo përdorim i API-ve të Workplace nga ju, Përdoruesit tuaj ose nga çdo palë e tretë në emrin tuaj, do të përcaktohet nga dispozitat e zbatueshme të Kushteve të platformës së Workplace që disponohen aktualisht në workplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, sipas ndryshimeve të herëpashershme nga Meta.
  6. Mbështetja. Ne do t’ju japim mbështetje për Workplace nëpërmjet skedës së mbështetjes së drejtpërdrejtë në panelin e administratorit të Workplace (“Kanali i mbështetjes së drejtpërdrejtë”). Ju mund të paraqisni një kërkesë për mbështetje për të zgjidhur një çështje ose për të raportuar një problem lidhur me Workplace, duke dërguar një biletë përmes Kanalit të mbështetjes së drejtpërdrejtë (“Bileta për mbështetje”). Ne do t’i japim një përgjigje fillestare çdo Bilete për mbështetje brenda 24 orëve nga momenti që do të merrni konfirmimin me email që Bileta juaj për mbështetje është dërguar në mënyrë të vlefshme përmes Kanalit të mbështetjes së drejtpërdrejtë.
 2. Të dhënat dhe detyrimet tuaja
  1. Të dhënat tuaja. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje:
   1. ju ruani të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat (duke përfshirë të drejtat për pronësinë intelektuale) mbi dhe për Të dhënat tuaja;
   2. gjatë Afatit, ju i jepni Meta një të drejtë joekskluzive, mbarëbotërore, pa honorare, plotësisht të paguar, për të përdorur Të dhënat tuaja vetëm për t’ju ofruar Workplace (dhe mbështetjen përkatëse), në zbatim të kësaj Marrëveshjeje; dhe
   3. ju pranoni se Meta është përpunuesi i të dhënave dhe se ju jeni kontrolluesi i Të dhënave tuaja dhe, duke lidhur këtë Marrëveshje, ju e udhëzoni Meta të përpunojë Të dhënat tuaja në emrin tuaj, vetëm për qëllimet e specifikuara në këtë Marrëveshje dhe në përputhje me këtë Marrëveshje (duke përfshirë Shtojcën për përpunimin e të dhënave).
  2. Detyrimet tuaja. Ju bini dakord (a) se jeni përgjegjësi i vetëm për saktësinë dhe përmbajtjen e Të dhënave tuaja; (b) që të merrni të gjitha të drejtat dhe pëlqimet e nevojshme të kërkuara me ligj nga Përdoruesit tuaj dhe nga çdo palë e tretë e zbatueshme për të lejuar mbledhjen dhe përdorimin e Të dhënave tuaja siç parashikohet në këtë Marrëveshje; dhe (c) se përdorimi i Workplace nga ju, duke përfshirë Të dhënat tuaja dhe përdorimin e tyre këtu më poshtë, nuk do të shkelë asnjë nga Ligjet ose të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë të drejtat për pronësinë intelektuale, privatësinë ose publicitetin. Nëse ndonjë prej Të dhënave tuaja dorëzohet ose përdoret në shkelje të këtij seksioni 2, ju pranoni ta hiqni atë menjëherë nga Workplace. Ju jeni përgjegjësi i vetëm për çdo vendim për të ndarë Të dhënat tuaja midis Përdoruesve ose me çdo palë të tretë dhe Meta nuk është përgjegjëse për përdorimin, aksesin, ndryshimin, shpërndarjen ose fshirjen e Të dhënave tuaja nga ata të cilëve ju ose Përdoruesit tuaj ua vini në dispozicion.
  3. Të dhënat e ndaluara. Ju pranoni që të mos dorëzoni në Workplace asnjë informacion ose të dhënë që është objekt i mbrojtjes dhe/ose kufizimeve të shpërndarjes në zbatim të ligjeve dhe/ose rregullores në fuqi (“Informacionet e ndaluara”). Për sa i përket informacioneve shëndetësore, ju pranoni se Meta nuk është bashkëpunëtor në biznes ose nënkontraktor (sipas përkufizimeve të këtyre termave në ligjin “Për sigurimet shëndetësore dhe përgjegjësinë” (“HIPAA”)) dhe se Workplace nuk respekton kushtet e parashikuara nga HIPAA. Meta nuk do të ketë përgjegjësi në kuadër të kësaj Marrëveshjeje për Informacionet e ndaluara, pavarësisht nga çdo gjë që është në kundërshtim këtu.
  4. Dëmshpërblimi. Ju do të mbroni, do të dëmshpërbleni dhe nuk do të lejoni dëmtimin e Meta (dhe Filialeve të saj, si dhe drejtorët, nëpunësit, punonjësit, agjentët dhe përfaqësuesit e tyre përkatës) nga dhe ndaj të gjitha pretendimeve (nga palët e treta dhe/ose Përdoruesit), kostove, dëmtimeve, përgjegjësive dhe shpenzimeve (duke përfshirë tarifat e arsyeshme të përfaqësuesve ligjorë) që lindin nga ose në lidhje me shkeljen e kryer ose të pretenduar të këtij seksioni 2 nga ju ose që lidhen ndryshe me Të dhënat tuaja, Politikat tuaja ose përdorimin e Workplace në shkelje të kësaj Marrëveshjeje. Meta mund të marrë pjesë në mbrojtjen dhe zgjidhjen e çdo pretendimi të tillë me këshilltarin e saj ligjor dhe me shpenzimet e saj. Ju nuk duhet të zgjidhni një pretendim pa pëlqimin paraprak me shkrim të Meta nëse zgjidhja kërkon që Meta të kryejë një veprim, të shmangë kryerjen e një veprimi ose të pranojë ndonjë përgjegjësi.
  5. Kopjet rezervë dhe fshirja e të dhënave. Meta nuk ofron një shërbim arkivimi dhe ju jeni përgjegjësi i vetëm për krijimin e kopjeve rezervë të Të dhënave tuaja. Të dhënat tuaja, të cilat përbëhen nga përmbajtjet e Përdoruesve, mund t’i fshini në çdo moment gjatë afatit, përmes funksionalitetit të Workplace për administratorët e sistemit.
  6. Të dhënat agregate. Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, ne mund të gjenerojmë gjithashtu të dhëna analitike dhe statistikore të agreguara që rrjedhin nga përdorimi i Workplace nga ju (“Të dhënat agregate”), por këto Të dhëna agregate nuk do të përfshijnë të dhënat tuaja apo asnjë të dhënë personale.
 3. Siguria e të dhënave
  1. Siguria e të dhënave tuaja. Ne do të marrim masat e duhura teknike, organizative dhe të sigurisë të përcaktuara për të mbrojtur Të dhënat tuaja në posedimin tonë ndaj aksesit, ndryshimit, zbulimit ose shkatërrimit të paautorizuar, siç shpjegohet më tej në Shtojcën për sigurinë e të dhënave.
  2. Zbulimet ligjore dhe kërkesat e palëve të treta. Ju jeni në përgjithësi përgjegjës për t’iu përgjigjur kërkesave të palëve të treta lidhur me Të dhënat tuaja, si p.sh., nga rregullatorët, Përdoruesit ose një agjenci e zbatimit të ligjit (“Kërkesat e palëve të treta”), por ju e kuptoni se, duke iu përgjigjur një Kërkese të një pale të tretë, Meta mund të zbulojë Të dhënat tuaja për të respektuar kërkesat e saj ligjore. Në rrethana të tilla, ne, deri në masën e lejuar me ligj dhe brenda afateve të Kërkesës së palës së tretë, do të bëjmë përpjekje të arsyeshme (a) për t’ju njoftuar për marrjen nga ne të një Kërkese të një pale të tretë dhe për t’i kërkuar palës së tretë që t’ju kontaktojë dhe (b) për të respektuar kërkesat tuaja të arsyeshme lidhur me përpjekjet tuaja për të kundërshtuar një Kërkesë të një pale të tretë me shpenzimet tuaja. Ju së pari duhet të kërkoni të merrni informacionet e nevojshme për t’iu përgjigjur Kërkesës së palës së tretë vetë dhe duhet të na kontaktoni vetëm nëse nuk mund të merrni në mënyrë të arsyeshme këto informacione.
 4. Pagesa
  1. Komisionet. Ju bini dakord t’i paguani Meta normat standarde për Workplace (aktualisht të disponueshme këtu: https://www.workplace.com/pricing) për përdorimin e Workplace nga ju, duke qenë objekt i çdo periudhe prove falas siç përshkruhet në seksionin 4.f (Prova falas), përveçse nëse është rënë dakord ndryshe në një dokument të nënshkruar me shkrim. Të gjitha komisionet në kuadër të kësaj Marrëveshjeje do të paguhen në USD, përveçse nëse është specifikuar ndryshe në produkt ose përveçse nëse është rënë dakord ndryshe në një dokument të nënshkruar me shkrim. Të gjitha komisionet do të shlyhen plotësisht në përputhje me mënyrën tuaj të pagesës, në zbatim të seksionit 4.b. Të gjitha pagesat e vonuara do të jenë objekt i një tarife shërbimi prej 1,5% në muaj të shumës së detyrimit ose të shumës maksimale të lejuar me ligj, cilado të jetë më e vogël.
  2. Mënyra e pagesës. Kur lidhni këtë Marrëveshje, ju bini dakord të shlyeni komisionet në bazë të njërës prej dy kategorive të pagesës: (i) klient me kartë pagese (pavarësisht nëse paguani drejtpërdrejt ose përmes një platforme pagese të një pale të tretë, ose (ii) klient me fatura, si të përcaktohet në bazë të vendimit të Meta. Klientët me kartë pagese mund të bëhen (vetëm sipas gjykimit të Meta) klientë me fatura (dhe anasjelltas), në bazë të faktorëve të tillë si numri i Përdoruesve dhe besueshmëria për kredi, por Meta ruan të drejtën t’ju riklasifikojë në çdo moment si një klient me kartë pagese ose klient me fatura.
   1. Klientët me kartë pagese. Klientët me kartë pagese do ta kenë të mbushur kartën e tyre të caktuar të pagesës për përdorimin e Workplace.
   2. Klientët me fatura. Klientëve me faturuar do t’u zgjatet një linjë krediti nga Meta dhe do t’u lëshohen fatura mujore, përveçse nëse është rënë dakord ndryshe në një dokument të nënshkruar me shkrim. Nëse kategorizoheni si klient me fatura, do të paguani të gjitha komisionet e nevojshme në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, plotësisht dhe me fonde në dispozicion të menjëhershëm, sipas udhëzimeve tona, brenda 30 ditëve nga data e faturës.
   3. Ju bini dakord që ne të marrim raportin e aftësisë paguese të biznesit tuaj nga një zyrë e vlerësimit të kredisë në momentin e pranimit të kësaj Marrëveshjeje ose në çdo moment më pas.
  3. Taksat. Të gjitha komisionet e deklaruara nuk përfshijnë taksat e zbatueshme dhe ju duhet të paguani dhe të mbuloni të gjitha taksat ose detyrimet për shitjen, përdorimin, GST-në, vlerën e shtuar, mbajtjen në burim apo taksat ose detyrimet e ngjashme, pavarësisht nëse janë lokale ose të huaja, në lidhje me transaksionet në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, që nuk janë taksat në bazë të të ardhurave të Meta. Ju do të paguani të gjitha shumat e detyrimeve në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, të plota dhe pa asnjë kompensim, kundërkërkesë, zbritje ose mbajtje në burim. Në rast se ndonjë pagesë që bëni në kuadër të kësaj Marrëveshjeje është objekt i zbritjes ose mbajtjes në burim, ju duhet të jeni përgjegjës për kryerjen e pagesës së duhur tek autoritetet e duhura tatimore dhe përgjegjës nga ana financiare për interesin, dënimet, gjobat ose detyrimet e ngjashme që rezultojnë nga mosdërgimi në kohë i taksave të tilla nga ju tek autoriteti ose agjencia e duhur qeveritare. Ju e dini dhe pranoni se keni akses në Workplace dhe po e përdorni atë në adresën e faturimit të listuar në këtë marrëveshje ose që na është dhënë ndryshe me shkrim dhe, nëse kjo adresë është në SHBA, do t’ju tarifojmë taksat e zbatueshme në SHBA për shitjet/përdorimin në vendndodhjen e adresës suaj të faturimit. Nëse një autoritet tatimor shtetëror në SHBA pohon se Meta duhet të ketë mbledhur taksa nga ju dhe ju ia keni paguar këto taksa drejtpërdrejt shtetit, ju bini dakord të na jepni dëshmi që ato taksa janë paguar (në mënyrë të kënaqshme për një autoritet tatimor të tillë) brenda tridhjetë (30) ditëve nga kërkesa me shkrim e Meta. Ju bini dakord të na dëmshpërbleni për çdo pagesë më të vogël ose mospagesë të çdo takse, gjobe dhe interesi.
  4. Pezullimi. Pa prekur të drejtat tona të tjera në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, nëse nuk i paguani komisionet deri në datën e caktuar, atëherë ne mund të pezullojmë të gjitha ose një pjesë të shërbimeve të Workplace (duke përfshirë aksesin në shërbimet për të cilat keni paguar) derisa të bëhet pagesa e plotë.
  5. Aksesi falas në Workplace for Good. Pavarësisht nga seksioni 4.a, nëse aplikoni për akses falas në kuadër të programit Workplace for Good dhe Meta përcakton se kualifikoheni në përputhje me politikat e Meta (aktualisht të referuara në https://work.workplace.com/help/work/142977843114744) ne do t’jua ofrojmë Workplace pa pagesë këtej e tutje, në përputhje me këto politika. Nëse, si rezultat i një ndryshimi në politikat tona, ju nuk kualifikoheni më për akses falas, atëherë Meta do t’ju japë një njoftim për këtë tre (3) muaj para dhe, pas këtij njoftimi, do të zbatohet seksioni 4.a.
  6. Prova falas. Meta, vetëm me vendim të saj, mund t’ju ofrojë një provë falas të Workplace për një periudhë të caktuar, kohëzgjatja e së cilës do të përcaktohet vetëm me vendim të Meta dhe do t’ju komunikohet nëpërmjet panelit të administratorit të ekzemplarit tuaj të Workplace. Në fund të kësaj prove falas, do të zbatohet seksioni 4.a (Komisionet).
 5. Konfidencialiteti
  1. Detyrimet. Secila palë bie dakord se të gjitha informacionet tregtare, teknike dhe financiare që merr (si “Pala marrëse”) nga pala zbuluese në lidhje me këtë Marrëveshje (“Pala zbuluese”), përbëjnë pronësinë konfidenciale të Palës zbuluese (“Informacione konfidenciale”), me kusht që të jenë identifikuar si konfidenciale ose pronësore në momentin e zbulimit ose duhet të dihen në mënyrë të arsyeshme nga Pala marrëse që janë konfidenciale ose pronësore për shkak të natyrës së informacioneve të zbuluara dhe rrethanave në të cilat është kryer zbulimi. Përveçse siç autorizohet shprehimisht këtu, Pala marrëse (1) duhet të mbajë në mirëbesim dhe të mos zbulojë asnjë Informacion konfidencial te palët e treta dhe (2) nuk duhet t’i përdorë Informacionet konfidenciale për asnjë qëllim të ndryshëm nga përmbushja e detyrimeve të saj dhe ushtrimi i të drejtave të saj në kuadër të kësaj Marrëveshjeje. Pala marrëse mund të zbulojë Informacionet konfidenciale te punonjësit e saj, agjentët, kontraktorët dhe përfaqësuesit e tjerë që kanë nevojë legjitime për t’i ditur (duke përfshirë, për Meta, ato Filiale me të dhe nënkontraktorët e referuar në seksionin 11.j), me kusht që të jenë të detyruar që të zbatojnë detyrime të konfidencialitetit jo më pak mbrojtëse për Informacionet konfidenciale të Palës zbuluese se ato të parashikuara në këtë seksion 5 dhe se Pala marrëse mbetet përgjegjëse për respektimin e kushteve të këtij seksioni 5 nga çdo person i tillë.
  2. Përjashtimet. Detyrimet e konfidencialitetit të Palës marrëse nuk do të zbatohen për informacionet që Pala marrëse mund të provojë me dokumente se: (a) ishin me të drejtë në posedimin e saj ose i dinte para se t’i merrte Informacionet konfidenciale; (b) janë në dijeni të publikut ose janë vënë në dijeni të tij jo për faj të Palës marrëse; (c) janë marrë me të drejtë nga Pala marrëse nga një palë e tretë, pa shkelur asnjë detyrim konfidencialiteti; ose (d) janë krijuar në mënyrë të pavarur nga punonjësit e Palës marrëse, të cilët nuk kishin asnjë akses në këto informacione. Pala marrëse mund të bëjë zbulime deri në masën e kërkuar nga ligjet ose nga një urdhër gjyqësor, me kusht që (përveçse nëse ndalohet nga ligjet) Pala marrëse ta njoftojë paraprakisht Palën zbuluese dhe të bashkëpunojë me çdo mënyrë për të arritur një trajtim konfidencial.
  3. Vendimi i ndërmjetëm i gjykatës. Pala marrëse e pranon se përdorimi ose zbulimi i Informacioneve konfidenciale në shkelje të këtij seksioni 5 mund të shkaktojë dëm thelbësor, për të cilin nuk do të jetë i mjaftueshëm kompensimi vetëm për dëmet dhe, për këtë arsye, në rastin e një përdorimi ose zbulimi të tillë të mundshëm ose real nga Pala marrëse, Pala zbuluese do të ketë të drejtën të kërkojë një vendim të ndërmjetëm gjykate të drejtë, përveç të gjitha kompensimeve të tjera për të cilat mund të ketë të drejtë në bazë të ligjit.
 6. Të drejtat për pronësinë intelektuale
  1. Pronësia e Meta. Kjo është një marrëveshje për aksesin në Workplace dhe përdorimin e tij, dhe Klientit nuk i kalohet asnjë e drejtë pronësie. Meta dhe licencuesit e saj ruajnë të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat (duke përfshirë të gjitha të drejtat për pronësinë intelektuale) për dhe ndaj Workplace, Të dhënave agregate, të gjitha teknologjive themelore dhe të ngjashme, dhe ndaj të gjitha punëve derivate, modifikimeve ose përmirësimeve për cilëndo nga sa më sipër të krijuar nga Meta ose në emër të saj, duke përfshirë në bazë të Reagimit tuaj (të përkufizuar më poshtë). Juve nuk ju jepet asnjë e drejtë, përveç atyre të përcaktuara shprehimisht në këtë Marrëveshje.
  2. Reagimi. Nëse dorëzoni komente, pyetje, sugjerime, raste të përdorimit ose ndonjë reagim tjetër lidhur me përdorimin nga ju të Workplace ose të API-t të tij, ose të produkteve ose shërbimeve tona të tjera (“Reagimi”), ne mund ta përdorim ose ta shfrytëzojmë lirisht këtë Reagim në lidhje me cilindo prej produkteve ose shërbimeve tona ose me ato të Filialeve tona, pa asnjë detyrim ose kompensim ndaj jush.
 7. Mohimi i përgjegjësisë:
  META MOHON SHPREHIMISHT PËRGJEGJËSINË PËR TË GJITHA GARANCITË DHE DEKLARATAT E ÇDO LLOJI, TË SHPREHURA, TË NËNKUPTUARA OSE STATUTORE, DUKE PËRFSHIRË TË GJITHA GARANCITË E TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULLIT OSE MOSSHKELJES. NE NUK GARANTOJMË SE WORKPLACE NUK DO TË KETË NDËRPRERJE OSE GABIME. NE MUND TË LEJOJMË PALËT E TRETA QË TË ZHVILLOJNË DHE TË VËNË NË DISPOZICION SHËRBIME DHE APLIKACIONE QË PLOTËSOJNË PËRDORIMIN E WORKPLACE NGA JU OSE MUND TË LEJOJMË WORKPLACE TË INTEGROHET NDRYSHE ME SHËRBIMET DHE APLIKACIONET E TJERA. META NUK ËSHTË PËRGJEGJËSE PËR ASNJË PREJ SHËRBIMEVE OSE APLIKACIONEVE QË ZGJIDHNI TË PËRDORNI NË LIDHJE ME WORKPLACE. PËRDORIMI I KËTYTRE SHËRBIMEVE OSE APLIKACIONEVE NGA JU ËSHTË OBJEKT I KUSHTEVE DHE POLITIKAVE TË VEÇANTA DHE JU PRANONI DHE BINI DAKORD SE E MERRNI PARASYSH RREZIKUN E ÇDO PËRDORIMI.
 8. Kufizimet e përgjegjësisë
  1. PËRVEÇSE PËR PRETENDIMET E PËRJASHTUARA (TË PËRKUFIZUARA MË POSHTË):
   1. ASNJË PALË NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR HUMBJET E MUNDSHME NGA PËRDORIMI, TË DHËNAT E HUMBURA OSE TË PASAKTA, NDËRPRERJA E BIZNESIT, KOSTOT E VONESËS OSE NGA TË GJITHA DËMET E TËRDHORTA OSE RRJEDHIMORE TË ÇDO LLOJI (DUKE PËRFSHIRË FITIMET E HUMBURA) , PAVARËSISHT NGA FORMA E VEPRIMIT, QOFTË NGA KONTRATA, SHKELJA E TË DREJTAVE (DUKE PËRFSHIRË NEGIZHENCËN), PËRGJEGJËSIA STRIKTE OSE QOFTË NË NJË MËNYRË TJETËR, EDHE NËSE ËSHTË INFORMUAR PARAPRAKISHT PËR MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE; DHE
   2. DETYRIMI I PLOTË I NJËRËS PALË NDAJ PALËS TJETËR NUK DO TË TEJKALOJË SHUMËN E PAGUAR REALISHT OSE QË DUHET TË PAGUJË KLIENTI TE META GJATË DYMBËDHJETË (12) MUAJVE TË PARË SIPAS KËSAJ MARRËVESHJEJE OSE, NËSE GJATË KËSAJ PERIUDHE NUK ËSHTË PAGUAR OSE NUK DUHET PAGUAR ASNJË KOMISION, SHUMËN DHJETË MIJË DOLLARË (10 000 $).
  2. Për qëllimet e këtij seksioni 8, “Pretendimet e përjashtuara” nënkupton: (a) përgjegjësinë e Klientit që lind sipas seksionit 2 (Të dhënat dhe detyrimet tuaja); dhe (b) shkeljen nga ana e një pale të detyrimeve të saj në seksionin 5 (Konfidencialiteti), por duke përjashtuar pretendimet që lidhen me Të dhënat tuaja.
  3. Kufizimet në këtë seksion 8 do të vazhdojnë të ekzistojnë dhe do të zbatohen edhe nëse ndonjë kompensim i specifikuar në këtë marrëveshje është konstatuar se nuk e ka arritur qëllimin e tij thelbësor dhe palët bien dakord se asnjë prej palëve nuk po e kufizon apo përjashton përgjegjësinë e saj për çdo gjë që nuk mund të kufizohet ose përjashtohet me ligj. Ju pranoni dhe bini dakord se ofrimi i Workplace nga ana jonë bazohet në supozimin se përgjegjësia jonë është e kufizuar sipas parashikimeve të kësaj Marrëveshjeje.
 9. Afati dhe përfundimi
  1. Afati. Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e aksesit për herë të parë në ekzemplarin tuaj të Workplace dhe do të vazhdojë derisa të përfundojë, siç lejohet këtu (“Afati”).
  2. Përfundimi për leverdi. Pa cenuar të drejtat tuaja të përfundimit sipas paragrafit 2.d të Shtojcës për përpunimin e të dhënave, ju mund ta përfundoni në çdo moment këtë Marrëveshje, për asnjë arsye ose për cilëndo arsye, pas dërgimit të një njoftimi paraprak prej tridhjetë (30) ditësh te Meta, nëpërmjet zgjedhjes nga administratori juaj që të fshijë ekzemplarin tuaj të Workplace brenda produktit. Edhe Meta mund ta përfundojë këtë Marrëveshje në çdo moment, për asnjë arsye ose për cilëndo arsye, pasi t’ju dërgojë një njoftim paraprak prej tridhjetë (30) ditësh.
  3. Përfundimi dhe pezullimi nga Meta. Meta rezervon të drejtën ta përfundojë këtë marrëveshje me një njoftim të arsyeshëm ndaj juaj ose të pezullojë menjëherë aksesin tuaj në Workplace nëse shkelni këtë marrëveshje ose e gjykojmë këtë veprim të nevojshëm për të parandaluar dëmin për sigurinë, stabilitetin, disponueshmërinë ose integritetin e Workplace.
  4. Fshirja e të dhënave tuaja. Meta do t’i fshijë menjëherë të dhënat tuaja pas përfundimit të mundshëm të kësaj Marrëveshjeje, por ju e kuptoni se përmbajtja e fshirë mund të vazhdojë të ekzistojë në kopjet rezervë për një periudhë kohore të arsyeshme ndërkohë që kryhet fshirja. Siç përcaktohet në seksionin 2.e, ju jeni përgjegjësi i vetëm për krijimin e kopjeve të mundshme rezervë të Të dhënave tuaja për qëllimet tuaja.
  5. Efekti i përfundimit. Pas përfundimit të mundshëm të kësaj Marrëveshjeje: (a) ju dhe Përdoruesit tuaj duhet ta ndaloni menjëherë përdorimin e Workplace; (b) me kërkesë të Palës zbuluese dhe duke qenë objekt i 9.d, Pala marrëse duhet të kthejë ose të fshijë menjëherë të gjitha Informacionet konfidenciale të Palës zbuluese që posedon; (c) ju duhet t’i paguani menjëherë kompanisë Meta të gjitha komisionet e papaguara të shkaktuara para përfundimit; (d) nëse Meta e përfundon këtë Marrëveshje pa asnjë shkak, në përputhje me seksionin 9.b, Meta duhet t’ju rimbursojë një shumë pro rata të të gjitha komisioneve të paguara paraprakisht (kur zbatohet); dhe (e) seksionet në vijim do të vazhdojnë të ekzistojnë: 1.c (Kufizimet), 2 (Përdorimi i të dhënave dhe detyrimeve tuaja) (licenca jo e kompanisë Meta për të dhënat tuaja në seksionin 2.a), 3.b (Zbulimet ligjore dhe kërkesat e palëve të treta), 4 (Pagesa) deri te 12 (Përkufizimet). Përveçse siç mund të specifikohet në këtë Marrëveshje, ushtrimi i çdo mjeti ligjor nga secila palë, duke përfshirë përfundimin, nuk cenon mjetet e tjera ligjore që mund të ketë në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, me ligj ose me një mënyrë tjetër.
 10. Llogaritë e tjera të Facebook
  1. Llogaritë personale. Për shmangien e dyshimit, llogaritë e Përdoruesve dallohen nga çdo llogari personale e Facebook që mund të krijojnë Përdoruesit në shërbimin e konsumatorit të Facebook (“Llogaritë personale në FB”). Llogaritë personale në FB nuk janë objekt i kësaj Marrëveshjeje, por janë objekt i kushteve të Meta për ato shërbime, secili midis Meta dhe përdoruesit përkatës.
  2. Workplace dhe reklamat. Ne nuk do t’u shfaqim Përdoruesve tuaj reklama të palëve të treta në Workplace dhe nuk do t’i përdorim Të dhënat tuaja për t’u ofruar reklama Përdoruesve tuaj ose për t’i caktuar ata si objektiv të reklamave apo për të personalizuar eksperiencën e Përdoruesve tuaj në Llogaritë e tyre personale në FB. Megjithatë, Meta mund të bëjë njoftime brenda produktit ose të informojë administratorët e sistemit për veçoritë, integrimet ose funksionalitetin e lidhur me Workplace.
 11. Të përgjithshme
  1. Ndryshimet. Meta mund të ndryshojë në çdo moment kushtet e kësaj Marrëveshjeje dhe politikat e referuara në këtë Marrëveshje ose të inkorporuara nga ajo, duke përfshirë, por jo vetëm, Shtojcën për përpunimin e të dhënave dhe Shtojcën për transferimin e të dhënave (për të respektuar ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave), Shtojcën për sigurinë e të dhënave dhe Politikën për përdorimin e pranueshëm, duke ju dhënë njoftim me email, nëpërmjet shërbimit ose nëpërmjet mjeteve të tjera të arsyeshme (“Ndryshimi”). Duke vazhduar të përdorni Workplace katërmbëdhjetë (14) ditë pas njoftimit tonë, ju jepni pëlqimin për këtë Ndryshim.
  2. Ligji i zbatueshëm. Kjo Marrëveshje dhe përdorimi i Workplace nga ju dhe nga Përdoruesit tuaj, si dhe çdo pretendim që mund të lindë midis jush dhe nesh, drejtohen nga ligjet e Shteteve të Bashkuara dhe të Shtetit të Kalifornisë, sipas rastit, dhe duhen interpretuar në përputhje me to, pavarësisht nga parimet e tyre të konflikteve të ligjit. Të gjitha pretendimet ose motivet e padive që lindin nga kjo Marrëveshje ose nga Workplace ose në lidhje me ta, duhet filluar ekskluzivisht në Gjykatën e Rrethit të Shteteve të Bashkuara për Krahinën Veriore të Kalifornisë ose në një gjykatë shtetërore në Kontenë San Mateo dhe secila palë këtu jep pëlqimin për juridiksionin personal të gjykatave të tilla.
  3. E gjithë marrëveshja. Kjo Marrëveshje (e cila përfshin Politikën për përdorimin e pranueshëm) është marrëveshja e plotë midis palëve lidhur me aksesin tuaj në Workplace dhe përdorimin e tij dhe zëvendëson të gjitha deklaratat ose marrëveshjet e mëparshme lidhur me Workplace. Titujt janë vetëm për lehtësi dhe termat e tillë si “duke përfshirë” duhen interpretuar pa kufizim. Kjo Marrëveshje është shkruar në anglisht (SHBA), e cila do të kontrollojë konfliktet në cilindo version të përkthyer.
  4. Heqja dorë dhe veçueshmëria. Moszbatimi i një dispozite nuk do të gjykohet si heqje dorë; aktet e heqjes dorë duhet të jenë me shkrim dhe të nënshkruara nga pala që deklaroi se ka hequr dorë. Asnjë prej kushteve të përgjithshme në cilindo urdhër blerjeje të një Klienti ose formular biznesi nuk duhet të modifikojë këtë marrëveshje dhe refuzohet shprehimisht këtu dhe çdo dokument i tillë do të jetë vetëm për qëllime administrative. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Marrëveshjeje gjykohet nga një gjykatë e juridiksionit kompetent si e pazbatueshme, e pavlefshme ose ndryshe në kundërshtim me ligjin, ajo dispozitë do të interpretohet në mënyrë të tillë që të përmbushë sa më mirë objektivat e saj të synuara dhe dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje do të mbeten plotësisht në fuqi.
  5. Publiciteti. Çdo njoftim për shtyp ose fushatë reklamimi për marrëdhënien e palëve kërkon miratimin paraprak me shkrim të të dyja palëve. Pavarësisht nga sa më sipër: (a) brenda kompanisë suaj, ju mund të reklamoni ose të promovoni përdorimin e Workplace gjatë Afatit (p.sh., për të inkurajuar miratimin e Përdoruesve), duke zbatuar udhëzimet e Meta për përdorimin e markës që jepen herë pas here, dhe (b) Meta mund ta përmendë emrin tuaj dhe statusin si klient i Workplace.
  6. Transferimi. Asnjë prej palëve nuk mund ta transferojë këtë Marrëveshje ose të drejtat ose detyrimet e saj në kuadër të kësaj Marrëveshjeje pa pëlqimin paraprak me shkrim të palës tjetër, vetëm se Meta mund ta transferojë këtë Marrëveshje pa pëlqimin e Filialeve të saj ose në lidhje me një shkrirje, riorganizim, blerje ose një transferim tjetër të të gjithë aktivëve të saj ose në thelb të të gjithë aktivëve, ose aksioneve me të drejtë vote. Duke qenë objekt i sa më sipër, kjo Marrëveshje do të jetë e detyrueshme dhe e vlefshme në të mirën e pasardhësve dhe personave të porositur, të lejuar nga secila palë. Transferimet e palejueshme janë të pavlefshme dhe nuk do të krijojnë asnjë detyrim për Meta.
  7. Kontraktori i pavarur. Palët janë kontraktore të pavarura. Asnjë agjenci, partneritet, sipërmarrje e përbashkët ose punësim nuk krijohet si rezultat i kësaj Marrëveshjeje dhe asnjë prej palëve nuk ka autoritetin ta detyrojë palën tjetër.
  8. Asnjë përfitues i tretë. Kjo Marrëveshje është në përfitim të Meta dhe Klientit dhe nuk ka përfitues të synuar të tretë, duke përfshirë cilindo prej Përdoruesve.
  9. Njoftimet. Kur të jeni duke e përfunduar këtë marrëveshje sipas seksionit 9.b, ju duhet ta njoftoni Meta, nëpërmjet zgjedhjes nga administratori juaj i sistemit që të fshijë ekzemplarin tuaj të Workplace brenda produktit. Çdo njoftim tjetër sipas kësaj Marrëveshjeje duhet të jetë me shkrim, i cili duhet dërguar te Meta në adresën në vijim (sipas rastit): në rastin e Meta Platforms Ireland Ltd, në 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, Attn: Legal dhe, në rastin e Meta Platforms Inc, në 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta mund të dërgojë njoftime në adresën e emailit në llogarinë e Klientit. Meta mund të ofrojë gjithashtu njoftime operative lidhur me Workplace ose njoftime të tjera të lidhura me biznesin përmes mesazheve te Përdoruesit brenda Workplace ose duke postuar në një vend të dukshëm brenda Workplace.
  10. Nënkontraktorët. Meta mund të përdorë nënkontraktorë dhe t’i lejojë ata të ushtrojnë të drejtat që ka Meta sipas kësaj Marrëveshjeje, por Meta mbetet përgjegjëse për respektimin e kësaj Marrëveshjeje nga çdo nënkontraktor i tillë.
  11. Forcat madhore. Asnjëra nga palët nuk do të jetë përgjegjëse ndaj tjetrës për vonesën ose moskryerjen e ndonjë detyrimi në kuadër të kësaj Marrëveshjeje (përveçse për mospagimin e komisioneve) nëse vonesa ose moskryerja është për shkak të ngjarjeve të paparashikuara që ndodhin pas nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje dhe që janë përtej kontrollit të arsyeshëm të asaj pale, si p.sh., një grevë, bllokadë, luftë, akt terrorizmi, trazirë, katastrofë natyrore, mungesë ose pakësim i energjisë ose i telekomunikacioneve ose i rrjeteve ose shërbimeve të të dhënave, ose refuzimi i një licence ose autorizimi nga një agjenci qeveritare ose entitet.
  12. Sajtet e uebit të palëve të treta. Workplace mund të përmbajë lidhje për sajtet e uebit të palëve të treta. Kjo nuk nënkupton mbështetjen nga ana jonë të asnjë sajti uebi dhe ne nuk jemi përgjegjës për veprimet, përmbajtjen, informacionet ose të dhënat e sajteve të uebit të palëve të treta apo për veprimet e tyre ose për cilëndo lidhje që përmbajnë ato, apo për ndryshimet ose përditësimet e tyre. Sajtet e uebit të palëve të treta mund të ofrojnë kushtet e tyre të përgjithshme të përdorimit dhe politikat e privatësisë që zbatohen për ju dhe për Përdoruesit tuaj dhe përdorimi nga ju i këtyre sajteve të uebit të palëve të treta nuk kontrollohet nga kjo Marrëveshje.
  13. Kontrollet e eksportit dhe sanksionet tregtare. Gjatë përdorimit të Workplace, Klienti bie dakord të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret e Shteteve të Bashkuara dhe juridiksioneve të tjera të zbatueshme lidhur me eksportin dhe importin, si dhe të gjitha sanksionet ose kufizimet tregtare të zbatueshme. Pa kufizuar sa më sipër, Klienti deklaron dhe garanton se: (a) nuk është listuar në asnjë listë qeveritare të SHBA-së për palët e ndaluara ose të kufizuara; (b) nuk është objekt i sanksioneve ekonomike ose kufizimeve tregtare të OKB-së, SHBA-së, BE-së ose të çdo sanksioni tjetër ekonomik ose kufizimi tregtar të zbatueshëm; dhe (c) nuk kryen veprime ose nuk ka Përdorues në një shtet që është objekt i sanksioneve tregtare gjithëpërfshirëse të SHBA-së.
  14. Kushtet për përdorimin nga entitetet qeveritare. Nëse jeni një Entitet qeveritar, ju deklaroni se: (i) asnjë ligj, politikë ose parim në fuqi, nuk ju ndalon që të bini dakord dhe të përmbushni cilindo afat ose kusht të kësaj Marrëveshjeje ose të pranoni përmbushjen e tij, (ii) asnjë ligj, politikë ose parim në fuqi nuk bën ndonjë afat ose kusht të kësaj Marrëveshjeje të pazbatueshëm ndaj jush ose ndaj një Entiteti qeveritar përkatës, (iii) ju autorizoheni dhe keni kapacitetin ligjor sipas ligjeve, politikave dhe parimeve në fuqi, të paraqisni dhe të detyroni çdo Entitet qeveritar përkatës të zbatojë këtë Marrëveshje; dhe (iv) ju e lidhni këtë Marrëveshje në bazë të një vendimi të paanshëm lidhur me vlerën e Workplace për ju dhe për Përdoruesit tuaj dhe se vendimi juaj për të lidhur këtë Marrëveshje nuk është influencuar nga asnjë sjellje e gabuar ose konflikt interesi. Mos e lidhni këtë Marrëveshje nëse nuk mund të garantoni ato që parashikohen në këtë seksion 11.n. Nëse një Entitet qeveritar e lidh këtë Marrëveshje në shkelje të këtij seksioni 11.n, Meta mund të zgjedhë ta përfundojë këtë Marrëveshje.
  15. Rishitësit. Ju mund të zgjidhni të keni akses në Workplace dhe ta përdorni atë nëpërmjet një Rishitësi. Në rast se keni akses në Workplace dhe e përdorni atë nëpërmjet një Rishitësi, ju jeni përgjegjësi i vetëm për: (i) të gjitha të drejtat dhe detyrimet përkatëse në marrëveshjen tuaj të zbatueshme me Rishitësin tuaj dhe (ii) ashtu sikurse midis jush dhe Meta, për çdo akses të Rishitësit në ekzemplarin tuaj të Workplace, në Të dhënat tuaja dhe në çdo llogari të Përdoruesve që mund të krijoni për Rishitësin tuaj. Përveç kësaj, në rast se keni akses në Workplace dhe e përdorni atë nëpërmjet një Rishitësi, ju bini dakord se Kushtet për klientët e rishitësit do të kenë përparësi ndaj të gjitha kushteve në konflikt në këtë Marrëveshje.
 12. Përkufizimet
  Në këtë marrëveshje, përveçse nëse deklarohet ndryshe:
  "Politika e përdorimit të pranueshëm" nënkupton rregullat për përdorimin e Workplace që gjenden në www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP, siç mund të modifikohen herë pas here.
  "Filiali" nënkupton një entitet që, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, ka në pronësi ose kontrollon, është në pronësi ose kontrollohet, ose është në pronësi apo kontroll të përbashkët me një palë, ku “kontrolli” nënkupton fuqinë për të drejtuar administratën ose punët e një entiteti, dhe “pronësia” nënkupton pronësinë përfituese të 50% (ose, nëse juridiksioni i zbatueshëm nuk e lejon pronësinë mazhoritare, sasinë maksimale të lejuar sipas një ligji të tillë) ose më shumë të titujve kapitale me të drejtë vote të entitetit ose të dividendëve të barasvlershëm me të drejtë vote. Për qëllimet e këtij përkufizimi, një Entitet qeveritar nuk është një filial i një Entiteti tjetër qeveritar, përveçse nëse ai e kontrollon plotësisht këtë Entitet tjetër qeveritar.
  Shtojca për përpunimin e të dhënave” nënkupton shtojcën për përpunimin e të dhënave që i është bashkëngjitur kësaj Marrëveshjeje dhe që përbën një pjesë të saj, duke përfshirë cilatdo kushte të përmendura këtu.
  Shtojca për sigurinë e të dhënave” nënkupton shtojcën për sigurinë e të dhënave që i është bashkëngjitur kësaj Marrëveshjeje dhe që përbën një pjesë të saj.
  "Entiteti qeveritar" nënkupton çdo shtet ose juridiksion në botë, duke përfshirë pa kufizim, çdo njësi ose nëndivizion qeveritar shtetëror, lokal, bashkiak, rajonal ose të një lloji tjetër, çdo organizatë qeveritare, agjenci, sipërmarrje ose një entitet tjetër të themeluar, të zotëruar ose të kontrolluar nga kjo qeveri dhe çdo përfaqësues ose agjent të cilitdo prej sa më sipër.
  "Ligjet" nënkupton të gjitha ligjet, rregulloret dhe konventat lokale, shtetërore, federale dhe ndërkombëtare në fuqi, duke përfshirë, pa kufizim, ato që lidhen me privatësinë dhe transferimin e të dhënave, komunikimet ndërkombëtare, eksportimin e të dhënave teknike ose personale dhe prokurimin publik.
  "Rishitësi" nënkupton një partner të palës së tretë që ka një marrëveshje të vlefshme me Meta që e autorizon atë të rishesë dhe të lehtësojë aksesin në Workplace.
  "Kushtet për klientët e rishitësit" nënkupton kushtet që gjenden në https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms, siç mund të përditësohen herë pas here, dhe që përbëjnë një pjesë të kësaj Marrëveshjeje, dhe që janë kushtet shtesë midis palëve që janë të zbatueshme për ju nëse keni akses në Workplace dhe e përdorni atë përmes një Rishitësi.
  "Përdoruesit" nënkupton të gjithë punonjësit ose kontraktorët tuaj ose të Filialeve tuaja ose individët e tjerë që lejoni të kenë akses në Workplace.
  "Workplace" nënkupton shërbimin Workplace që ju vëmë në dispozicion sipas kësaj Marrëveshjeje dhe të gjitha versionet pasuese që këtej e tutje, duke përfshirë të gjitha sajtet e uebit, aplikacionet, shërbimet në linjë, mjetet dhe përmbajtjet që mund t’ju japim sipas kësaj Marrëveshjeje, siç mund të modifikohen herë pas here.
  "Të dhënat tuaja" nënkupton (a) të gjitha informacionet e kontaktit ose të dhënat e regjistrimit të rrjetit ose të llogarisë që dërgoni ju ose Përdoruesit tuaj në Workplace; (b) të gjitha përmbajtjet ose të dhënat që ju ose Përdoruesit tuaj publikoni, postoni, ndani, importoni ose jepni në Workplace; (c) informacionet që mbledhim kur ju ose Përdoruesit tuaj na kontaktoni ose na angazhoni për mbështetjen lidhur me Workplace, duke përfshirë informacionet për harduerin, softuerin dhe detajet e tjera të mbledhura lidhur me incidentin e mbështetjes; dhe (d) të gjitha informacionet e përdorimit ose funksionimit (p.sh., adresat IP, llojet e shfletuesit dhe të sistemit operativ dhe identifikuesit e pajisjes) që lidhen me mënyrën se si ndërveprojnë Përdoruesit me Workplace.
  "Politikat tuaja" nënkupton të gjitha politikat tuaja të zbatueshme për punonjësit, sistemet, privatësinë, burimet njerëzore, ankesat ose politika të tjera.Shtojca për përpunimin e të dhënave

 1. Përkufizimet
  Brenda kësaj Shtojce për përpunimin e të dhënave, “GDPR” nënkupton Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (Rregullorja (BE) 2016/679) dhe “Kontrolluesi”, “Përpunuesi i të dhënave”, “Subjekti i të dhënave”, “Të dhënat personale”, “Shkelja e të dhënave personale” dhe “Përpunimi” do të kenë të njëjtat kuptime siç janë përkufizuar në GDPR. “Të përpunuara” dhe “Përpunoj” do të interpretohen në përputhje me përkufizimin e “Përpunimit”. Referimet për GDPR-në dhe dispozitat e saj përfshijnë GDPR-në siç është ndryshuar dhe inkorporuar në ligjin e MB-së. Të gjithë termat e tjerë të përkufizuar këtu do të kenë të njëjtat kuptime siç janë përkufizuar diku tjetër në këtë Marrëveshje.
 2. Përpunimi i të dhënave
  1. Gjatë kryerjes së aktiviteteve të saj si Përpunues në kuadër të kësaj Marrëveshjeje në lidhje me të gjitha Të dhënat personale brenda Të dhënave tuaja (“Të dhënat tuaja personale”), Meta konfirmon se:
   1. kohëzgjatja, lënda, natyra dhe qëllimi i përpunimit do të jenë siç specifikohen në Marrëveshje;
   2. llojet e Të dhënave personale të përpunuara do të përfshijnë ato që specifikohen në përkufizimin e Të dhënave tuaja.
   3. kategoritë e Subjekteve të të dhënave përfshijnë përfaqësuesit tuaj, Përdoruesit dhe të gjithë individët e tjerë të identifikuar ose të identifikueshëm nga Të dhënat tuaja personale; dhe
   4. detyrimet dhe të drejtat tuaja si Kontrollues i të dhënave në lidhje me Të dhënat tuaja personale janë siç përcaktohen në këtë Marrëveshje.
  2. Deri në masën që Meta i përpunon Të dhënat tuaja personale sipas ose në lidhje me Marrëveshjen, Meta duhet:
   1. t’i përpunojë Të dhënat tuaja personale vetëm në përputhje me udhëzimet tuaja siç përcaktohet sipas kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë në lidhje me transferimin e Të dhënave tuaja personale, duke qenë objekt i çdo përjashtimi të lejuar nga neni 28(3)(a) i GDPR-së;
   2. të garantojë se ata punonjës të saj që janë autorizuar për të përpunuar Të dhënat tuaja personale sipas kësaj Marrëveshjeje, janë angazhuar për konfidencialitetin ose janë në kuadër të një detyrimi të përshtatshëm statutor të konfidencialitetit në lidhje me Të dhënat tuaja personale;
   3. të zbatojë masat teknike dhe organizative të përcaktuara në Shtojcën për sigurinë e të dhënave;
   4. të respektojë kushtet e referuara më poshtë në seksionin 2.c dhe 2.d të kësaj Shtojce për përpunimin e të dhënave kur të caktojë nënpërpunuesit;
   5. t’ju ndihmojë me masat e duhura teknike dhe organizative, për sa kohë që kjo është e mundur përmes Workplace, për t’ju dhënë mundësinë që të përmbushni detyrimet tuaja për t’iu përgjigjur kërkesave për ushtrimin e të drejtave të privatësisë nga një Subjekt i të dhënave sipas Kapitullit III të GDPR-së;
   6. t’ju ndihmojë për të garantuar respektimin e detyrimeve tuaja në zbatim të neneve 32 deri në 36 të GDPR-së, duke pasur parasysh natyrën e përpunimit dhe informacionet në dispozicion të Meta;
   7. në përfundim të Marrëveshjes, të fshijë Të dhënat personale në zbatim të Marrëveshjes, përveçse nëse ligji i Bashkimit Evropian ose i shteteve anëtare kërkon mbajtjen e Të dhënave personale;
   8. t’ju vërë në dispozicion informacionet e përshkruara në këtë Marrëveshje dhe nëpërmjet Workplace duke përmbushur detyrimin e Meta për të vënë në dispozicion të gjitha informacionet që janë të nevojshme për të demonstruar respektimin e detyrimeve të Meta sipas nenit 28 të GDPR-së; dhe
   9. çdo vit, të sigurojë që një auditues i tretë i zgjedhur nga Meta, të kryejë një audit SOC 2 të tipit II ose një audit tjetër standard të industrisë për kontrollet e Meta në lidhje me Workplace; ky auditues i tretë autorizohet këtu nga ju. Me kërkesën tuaj, Meta do t’ju pajisë me një kopje të raportit të saj të auditit më të fundit, dhe ky raport do të konsiderohet Informacion konfidencial i Meta.
  3. Ju e autorizoni Meta t’ua nënkontraktojë detyrimet e saj të përpunimit të të dhënave në kuadër të kësaj Marrëveshjeje Filialeve të Meta dhe palëve të tjera të treta, një listë të të cilave Meta do t’jua japë pas kërkesës suaj me shkrim. Meta do ta bëjë këtë vetëm nëpërmjet një marrëveshjeje me shkrim me këtë nënpërpunues, e cila imponon të njëjtat detyrime të mbrojtjes së të dhënave ndaj nënpërpunuesit që i imponohen kompanisë Meta në kuadër të kësaj Marrëveshjeje. Kur ai nënpërpunues nuk arrin t’i përmbushë këto detyrime, Meta do të jetë plotësisht përgjegjëse ndaj jush për kryerjen e detyrimeve të mbrojtjes së të dhënave nga ai nënpërpunues.
  4. Kur Meta angazhon nënpërpunues shtesë ose zëvendësues, Meta do t’ju informojë për këta nënpërpunues shtesë ose zëvendësues jo më vonë se katërmbëdhjetë (14) ditë para caktimit të këtyre nënpërpunuesve shtesë ose zëvendësues. Ju mund ta kundërshtoni angazhimin e këtyre nënpërpunuesve shtesë ose zëvendësues brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh nga momenti që Meta ju informon për këtë, duke përfunduar menjëherë Marrëveshjen përmes një njoftimi me shkrim për Meta.
  5. Meta do t’ju njoftojë pa vonesa të panevojshme pasi të vihet në dijeni të një Shkeljeje të të dhënave personale lidhur me Të dhënat tuaja personale. Ky njoftim duhet të përfshijë, në momentin e njoftimit ose sa më shpejt të jetë e mundur pas njoftimit, detajet përkatëse të Shkeljes së të dhënave personale kur është e mundur, duke përfshirë numrin e regjistrimeve tuaja të prekura, kategorinë dhe numrin e përafërt të Përdoruesve të prekur, pasojat e parashikuara të shkeljes dhe të gjitha zgjidhjet e mundura efektive ose të propozuara, sipas rastit, për zvogëlimin e efekteve të mundshme të padëshiruara të shkeljes.
  6. Deri në masën që GDPR-ja ose ligjet për mbrojtjen e të dhënave në ZEE, MB ose Zvicër zbatohen për përpunimin e Të dhënave tuaja sipas kësaj Shtojce për përpunimin e të dhënave, Shtojca për transferimin e të dhënave në Evropë zbatohet për transferimet e të dhënave nga Meta Platforms Ireland Ltd dhe përbën një pjesë të kësaj Shtojce për përpunimin e të dhënave dhe është e inkorporuar me anë të referencës në të.
 3. Kushtet e përpunuesit në SHBA
  1. Deri në masën që zbatohen Kushtet e përpunuesit të Meta në SHBA, ato do të bëjnë pjesë dhe do të inkorporohen me anë të referimit në këtë marrëveshje, përveç seksionit 3 (Detyrimet e kompanisë) i cili përjashtohet shprehimisht.

Shtojca për sigurinë e të dhënave

 1. Konteksti dhe qëllimi
  Ky dokument përshkruan kërkesat minimale të sigurisë të zbatueshme për ofrimin e Workplace për ju nga Meta.
 2. Sistemi i menaxhimit të sigurisë së informacioneve
  Meta ka ngritur dhe do të mirëmbajë një Sistem të menaxhimit të sigurisë së informacioneve (ISMS) të krijuar për të zbatuar praktikat standarde të industrisë për sigurinë e informacioneve të zbatueshme për ofrimin e Workplace nga ajo. ISMS-ja e Meta është krijuar për mbrojtjen ndaj aksesit, zbulimit përdorimit, humbjes ose ndryshimit të paautorizuar të Të dhënave tuaja.
 3. Procesi i menaxhimit të rreziqeve
  Siguria e informacioneve dhe e institucioneve të përpunimit të informacioneve, duke përfshirë infrastrukturën e TI-së dhe institucionet fizike, duhet të bazohet në vlerësimin e rreziqeve. Vlerësimi i rreziqeve të Workplace do të bëhet rregullisht.
 4. Organizimi i sigurisë së informacioneve
  Meta ka një përgjegjës të caktuar sigurie me përgjegjësinë e përgjithshme për sigurinë në organizatë. Meta ka personel të caktuar që është përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë së ekzemplarit tuaj të Workplace.
 5. Siguria fizike dhe mjedisore
  Masat e Meta për sigurinë do të përfshijnë kontrollet e caktuara për të dhënë garanci të arsyeshme se aksesi në institucionet fizike të përpunimit është i lejuar vetëm për personat e autorizuar dhe se janë vendosur kontrolle mjedisore për të zbuluar, parandaluar dhe kontrolluar shkatërrimin për shkak të një rreziku mjedisor. Kontrollet përfshijnë:
  Kontrollet përfshijnë:
  • Regjistrimin dhe auditimin e të gjithë aksesit fizik në institucionin e përpunimit të të dhënave nga punonjësit dhe kontraktorët;
  • Sistemet e mbikëqyrjes me kamera në pikat kritike të hyrjes në institucionin e përpunimit të të dhënave;¤
  • Sistemet që monitorojnë dhe kontrollojnë temperaturën dhe lagështinë për pajisjet kompjuterike; dhe
  • Furnizimin me rrymë elektrike dhe gjeneratorët rezervë.
  Meta do të zbatojë procedurat standarde të industrisë për fshirjen dhe asgjësimin e sigurt të të dhënave në mediat elektronike, që janë objekt i Marrëveshjes.
 6. Veçimi
  Meta do të vendosë mekanizma teknikë të krijuar për t’u siguruar që Të dhënat tuaja të veçohen në mënyrë logjike nga të dhënat e klientëve të tjerë dhe që Të dhënat tuaja të jenë të disponueshme vetëm për përdorues të autorizuar.
 7. Personeli
  1. Trajnimi
   Meta duhet të sigurohet që të gjithë punonjësit që kanë akses në Të dhënat tuaja t’i nënshtrohen trajnimit për sigurinë.
  2. Përzgjedhja dhe kontrollet e të kaluarës personale
   Meta duhet:
   • Të ketë një proces për verifikimin e identitetit të personelit që punon me ekzemplarin tuaj të Workplace.
   • Të ketë një proces për kryerjen e kontrolleve të së kaluarës personale të personelit që punon me ekzemplarin tuaj të Workplace në përputhje me standardet e Meta.
   Meta duhet t’i japë karta identifikimi personal me fotografi dhe me emrin e shkruar të gjithë personelit që punon me ekzemplarin tuaj të Workplace. Kartat e identifikimit duhet të jenë të domosdoshme për hyrjen në të gjitha institucionet e Meta.
  3. Shkelja e sigurisë nga personeli
   Meta duhet të vendosë sanksione për aksesin e paautorizuar ose të palejueshëm në Të dhëna tuaja nga personeli i Meta, duke përfshirë dënimet deri në largimin nga puna, duke e përfshirë atë.
 8. Testimi i sigurisë
  Meta duhet të kryejë testim sistematik të sigurisë dhe dobësisë për të vlerësuar nëse kontrollet kryesore janë zbatuar siç duhet dhe nëse janë të efektshme.
 9. Kontrolli i aksesit
  1. Menaxhimi i fjalëkalimeve të përdoruesve
   Meta duhet të ketë vendosur një proces për menaxhimin e fjalëkalimeve të përdoruesve, të krijuar për të garantuar që fjalëkalimet të jenë personale dhe të paaksesueshme për personat e paautorizuar, duke përfshirë minimalisht:
   • Pajisjen me fjalëkalim, duke përfshirë verifikimin e identitetit të përdoruesit para një fjalëkalimi të ri, zëvendësues ose të përkohshëm.
   • Enkriptimin e të gjitha fjalëkalimeve kur ruhen në sisteme kompjuterike ose kur kalojnë nëpër rrjet.
   • Ndryshimin e të gjitha fjalëkalimeve të parazgjedhura nga shitësit.
   • Fjalëkalimet e forta në funksion të përdorimit të tyre të synuar.
   • Ndërgjegjësimin e përdoruesve.
  2. Menaxhimi i aksesit të përdoruesve
   Meta do të zbatojë një proces për ndryshimin dhe/ose revokimin e të drejtave të aksesit dhe ID-ve të përdoruesve, pa vonesa të panevojshme. Meta duhet të ketë procedura për raportimin dhe revokimin e kredencialeve të cenuara të aksesit (fjalëkalimet, kodet identifikuese etj.) 24/7. Meta duhet të zbatojë regjistrimet e përshtatshme të sigurisë, duke përfshirë ID-në e përdoruesit dhe vulën kohore. Ora duhet të sinkronizohet me NTP-në.
   Ngjarjet minimale në vijim duhet të regjistrohen:
   • Ndryshimet e autorizimit;
   • Përpjekjet e dështuara dhe të suksesshme për vërtetimin dhe aksesin; dhe
   • Operacionet e leximit dhe të shkrimit.
 10. Siguria e komunikimeve
  1. Siguria e rrjetit
   Meta duhet të vërë në funksionim një teknologji që është në përputhje me standardet e industrisë për veçimin e rrjetit.
   Aksesi i rrjetit në largësi duhet të kërkojë komunikim të enkriptuar nëpërmjet përdorimit të protokolleve të sigurta dhe përdorimit të vërtetimit me shumë faktorë.
  2. Mbrojtja e të dhënave gjatë kalimit
   Meta do të imponojë përdorimin e protokolleve të duhura, të krijuara për të mbrojtur konfidencialitetin e të dhënave gjatë kalimit nëpër rrjetet publike.
 11. Siguria operacionale
  Meta do të krijojë dhe do të mirëmbajë një program të menaxhimit të dobësive për Workplace, që përfshin përcaktimin e roleve dhe përgjegjësive, pronësinë e dedikuar të monitorimit të dobësive, vlerësimin e rrezikut të dobësive dhe shpërndarjen e korrigjimeve.
 12. Menaxhimi i incidenteve të sigurisë
  Meta duhet të krijojë dhe të mirëmbajë një plan të përgjigjes ndaj incidenteve të sigurisë për monitorimin, zbulimin dhe trajtimin e incidenteve të mundshme të sigurisë që ndikojnë në ekzemplarin tuaj të Workplace. Plani i përgjigjes ndaj incidenteve të sigurisë duhet të përfshijë të paktën përcaktimin e roleve dhe përgjegjësisë, komunikimet dhe rishikimet pas ndodhisë, duke përfshirë analizën e shkakut themelor dhe planet e rehabilitimit.
  Meta do të monitorojë Workplace për shkeljet e mundshme të sigurisë dhe aktivitetin keqdashës. Procesi i monitorimit dhe teknikat e zbulimit duhet të krijohen për të mundësuar zbulimin e incidenteve të sigurisë që ndikojnë në ekzemplarin tuaj të Workplace, sipas kërcënimeve përkatëse dhe zbulimit të kërcënimeve në vazhdim.
 13. Vazhdimësia e biznesit
  Meta duhet të mirëmbajë një plan për vazhdimësinë e biznesit për t’iu përgjigjur urgjencave ose situatave të tjera kritike që mund të dëmtojnë ekzemplarin tuaj të Workplace. Meta duhet të rishikojë zyrtarisht planin e saj të vazhdimësisë së biznesit të paktën një herë në vit.
Përditësimi i fundit: 27 mars 2023