How can I adjust what I see in my Workplace News Feed?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You can unfollow or hide people and stories from your News Feed. If you hide a story from your News Feed, you'll be less likely to see similar stories in your News Feed in the future.
To hide a story [or a person]:
  1. Click in the top right of the post.
  2. Select Hide post or Hide all from [name].
Note: If you're not seeing posts in News Feed that you'd like to see, you can join more groups or follow more people.
Was this information helpful?