How do I enable Safety Center for my organization on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
To use Safety Center, you need to be a Safety Operator. Safety Operators are appointed by Workplace System Admins.
To enable Safety Center for your organization:
  1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
  2. Click Safety Center.
  3. Click Add Safety Operator and add yourself as a Safety Operator. Safety operators can create messages in Safety Center.
  4. Click Add.
A ishin të dobishme këto informacione?