How do I stop videos from playing automatically in my Workplace News Feed?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You can turn Workplace's video auto-play settings on or off.
To stop videos from playing automatically on your computer:
  1. Click your profile picture in the bottom left of Workplace, then click Settings.
  2. Click Videos.
  3. Click the dropdown menu next to Auto-Play Videos and select Off.
Was this information helpful?