How do I create a Workplace event?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
To create an event:
  1. From your Home Page, click See More to the left.
  2. Click Events.
  3. Click + Create Event to the right.
  4. Choose your privacy settings and fill in the event name, details, location and time. Keep in mind that you must include an event name.
  5. Click Create.
  6. To add people to the guest list click Invite. Check or search for the names of the people you want to invite, then click Send Invites.
A ishin të dobishme këto informacione?