How do I add a file to a comment on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You can reply to posts by attaching a file, depending on your organization's file upload settings. Files must be smaller than 100 MB.
To add a file to a comment:
  1. Click at the right of the comments section of a post.
  2. Select a file, then press Enter.
Was this information helpful?