What are the different types of Workplace plans?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
There is one Workplace Core plan, with optional Add-ons. You will be billed monthly based on the number of people invited to your Workplace.
Visit the Workplace pricing page for a full list of features that are included.
A ishin të dobishme këto informacione?