Where can I see what email domains my company has registered on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You must be logged into Workplace from your computer to view what email domains your company has registered.
To view which email domains your company has registered:
  1. Click Admin Panel at left of Workplace.
  2. Click Settings then select Email Domains.
Note: Registering an email domain ensures that no other community can create accounts that use that email domain.
Was this information helpful?