Building bots for Workplace

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
With custom integrations for Workplace, it's now possible to build powerful bots that can interact with people in groups and chat. Read about how to build bots.
To create a publishing bot from your group:
  1. Go to your group.
  2. Click More and select Integrations.
  3. Under Create Group Publishing Bot, click Create Bot.
  4. Type in a name and a short description for your bot and click Create.
Was this information helpful?