How do I see who's responded to an event invitation on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
For community events:
  1. Go to the event and click See All next to Who's going?.
  2. Click Going or Interested to see who's responded, or click Invited to see the guest list.
For private events:
  1. Go to the event and click See All next to Guests.
  2. Click Going, Maybe or Can't Go to see who's responded, or click Invited to see who has not yet responded.
Was this information helpful?