How do I see who's responded to an event invitation on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
For community events:
  1. Go to the event and click See All next to Who's going?.
  2. Click Going or Interested to see who's responded, or click Invited to see the guest list.
For private events:
  1. Go to the event and click See All next to Guests.
  2. Click Going, Maybe or Can't Go to see who's responded, or click Invited to see who has not yet responded.
A ishin të dobishme këto informacione?