How do I adjust what I get notifications about on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është e disponueshme në gjuhën tënde. Zgjidh një prej gjuhëve të mbështetura:
You can't turn off notifications entirely, but you can adjust how you're notified and what you're notified about.
To access your notification settings from your computer:
  1. Click your profile picture in the bottom-left of Workplace, then click Settings.
  2. Click Notifications in the left menu.
From there, you can edit:
How you receive your notifications:
What you're notified about:
Learn more about notifications on Workplace.
A ishin të dobishme këto informacione?