How do I verify my domain using HTML File Upload on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
You can only verify your domain if you're logged into Workplace from your computer.
To verify your domain using an HTML File:
  1. Click Admin Panel at left of Workplace.
  2. Click Settings, then select Email Domains.
  3. Click Add Domain.
  4. Click Upload HTML File then download the HTML file. You'll then need to upload the HTML file to the root directory of your site.
  5. Click Verify on your site once it's uploaded.
Was this information helpful?