How do I create a repeat event on Workplace?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
To create a repeat event:
  1. Click from an event you hosted and then select Duplicate event.
  2. You can keep or edit the name, details, location, privacy and time of the event.
  3. Click Create.
Learn more about managing events.
Was this information helpful?