How do I change the details of a Workplace Safety Center Incident after I've created it?

Kjo përmbajtje e ndihmës nuk është në dispozicion në gjuhën tuaj. Ju lutemi zgjidhni një prej gjuhëve tona të mbështetura:
To edit the details of a Safety Center incident after creating it:
  1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
  2. Below Advanced Plan Features, click Safety Center.
  3. Click on the incident you would like to edit.
  4. Click Edit Incident on the top right.
From there, you can change the Title, Location, and People Assisting.
Was this information helpful?